Browsing tag: organize smiles  

gSmile emoticon manager 0.1.1

gSmile is an open-source emoticon manager.

Aug 1st 2005, 17:18 GMT