Browsing tag: Tango style  

Shiny-Tango-Orange

An orange theme for Metacity

Dec 5th 2012, 06:27 GMT

Splint

A simple theme for Metacity

Nov 27th 2012, 15:12 GMT