Browsing tag: Latin square  

Futoshiki_SG 2.00

A Futoshiki game with hints

Feb 4th 2013, 22:59 GMT