Browsing tag: Azenis theme  

Azenis Icons 0.4.3

Azenis icon set for the Azenis theme and the GNOME desktop

Mar 5th 2010, 13:51 GMT