Browsing tag: Adwaita-White theme  

Adwaita-White-Opaque 1.1

A white mode of the Adwaita theme for GNOME Shell

Oct 1st 2012, 04:25 GMT